Wherever I am, the world comes after me.
It offers me its busyness. It does not believe that I do not want it.
Now I understand 
why the old poets of China went so far
and high 
into the mountains, then crept into the pale mist.
"The Old Poets of China" by Mary Oliver

Mapapanood na sa YouTube ang replay ng webinar na  “Wikang Filipino at Iba pang Rehiyunal na Wika at Gamit Nito sa Panahon ng mga Hamon at Krisis.” Ginanap ang webinar noong 28 Agosto 2020 sa pangunguna ng Tri-College Ph.D. Philippine Studies Program, UP Diliman.

PANOORIN ANG WEBINAR

UKOL SA WEBINAR

Nilalayon ng webinar na ito na bakasin, unawain, gamitin, aralin, suriin, at gawin ang mga makahulugan, makatuturan, at makabuluhang penomenong pangwika, kalakarang panlipunan, at mga kaganapang pangkasaysayan na naging sanhi sa sama-samang pagkilos, pagkakaisa, at pagbangon ng mga Pilipino mula sa iba’t ibang hamon at krisis. Ito ay bahagi ng isang serye ng mga webinar na may temang "Ang Wika at Kasaysayan sa Pagkakaisa at Pagbangon." Tingnan sa ibaba para sa karagdagang kaalaman.  

ANG MGA LEKTURA

Wikang Filipino at Kasaysayan: Tungo sa Paglikha ng Kaalamang Panlipunan at Paglilingkod-Bayan sa Pilipinas
          
           VICENTE C. VILLAN, PhD
           Propesor, Departamento ng Kasaysayan, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, UP Diliman
Fureba (Danas), Kapiyanan (Ginhawa), at Angngikaku (Malasakit): Pagsipat sa Pagsasanib ng mga Wika sa Pagharap sa Hamon at Krisis ng mga Katutubo
           
            JOEL AMILHASAN M. PAGUIRIGAN, JR.
           Consultant/lecturer, Darwin International School, Bulacan
           Commissioned Researcher, Komisyon sa Wikang Filipino
Pandeleksikon: Mga Katutubo at Rebolusyonaryong Salita na Kailangang Gamitin sa Pagharap sa Pandemya
           
           
JOHN E. BARRIOS, PhD
            Propesor, Division of Professional Education, College of Arts and Sciences, UP Visayas. 
Seuret-uret, Limud, at Tiyawan: Wika at Buhay ng Talastasang-Bayan ng mga Katutubong Teduray sa Mindanao 
           
            WRENDOLF C. JUNTILLA
            Instruktor, Notre Dame University, Mindanao

Reaktor

• NOEL CHRISTIAN A. MORATILLA, PhD
           Koordinator, Tri-College PhD Philippine Studies Program,  Asian Center, UP Diliman

The UP Asian Center offers M.A. degrees in Asian Studies with four fields of specialization: Northeast Asia, Southeast Asia, South Asia, and West Asia. The Center also has an M.A. program in Philippine Studies that allows students to major in Philippine society and culture, Philippine foreign relations, or Philippine development studies. The Center offers a Ph.D.  program in Philippine Studies in conjunction with the College of Arts and Letters and the College of Social Sciences and Philosophy. For an overview of these graduate programs, click here. The Asian Center also publishes Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia, the latest issue of which can be downloaded at the journal's website. For other news and upcoming events at the Asian Center, click here.